TANÁCSADÓI SZERZŐDÉS

 

Utolsó frissítés: 2021. március 5. 

Avon Cosmetics Hungary Kft.

TANÁCSADÓI SZERZŐDÉS

 

Az Avon Cosmetics Hungary Kft. (2100 Gödöllő, Haraszti út. 3., cg.:13-09-075730; nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószám:10395510- 2-44) – a továbbiakban: AVON – és a jelentkezési lap záradékolása útján kinevezett partnere – a továbbiakban: az AVON Tanácsadó – a mai napon az alábbi megállapodást kötik:

1. AZ AVON

Az AVON világszerte ismert kiváló minőségű kozmetikai termékeiről és együttműködő partnerei, az AVON Tanácsadó közreműködésével teljesített sikeres értékesítési szolgáltatásairól.

2. AZ AVON TANÁCSADÓ

Az AVON, termékeire rendelést kizárólag a megbízottai (a Zone Managerek, illetőleg a Koordinátorok) által kinevezett AVON Tanácsadóktól fogad el. Az AVON Tanácsadó jogosult – a jelen megállapodásban írt feltételek szerint – az AVON termékeit, saját nevében, vásárlói részére is értékesíteni. Az AVON Tanácsadó a jelentkezési lap aláírásával kijelenti, hogy a termékek forgalmazására, továbbá az önálló kereskedők adózási és társadalombiztosítási kötelmeire vonatkozó szabályokat ismeri és AVON termékeket csak ezek messzemenő betartásával, kizárólag saját felelősségére forgalmaz.

Az AVON Tanácsadó tudomásul veszi, hogy az AVON az önálló kereskedelmi tevékenységet végző AVON Tanácsadó eljárásáért, valamint közterheik teljesítéséért nem felel. Eljárása során az AVON Tanácsadó nem keltheti azt a benyomást, hogy az AVON alkalmazottja, vagy képviselője lenne, marketing-munkájában, hirdetéseiben az AVON cégnevét, logóját csak az AVON kifejezett, előzetes írásbeli engedélyével használhatja. Tudomásul veszi, hogy nyilatkozatai az AVON-t nem jogosítják, és nem kötelezik. Az AVON Tanácsadó jogállását jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (közkereseti társaság, betéti társaság) is megszerezheti. Azonos állandó lakcímen és/vagy tartózkodási helyen életvitelszerűen tartózkodó, a hatályos 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 8:1. § 2. pontja szerint hozzátartozónak minősülő személyek csak egy AVON tanácsadói szerződést köthetnek. Az Avon Tanácsadó jogosult – és köteles – az „Avon Tanácsadó” név viselésére. Jogosult továbbá az Avon értékesítést támogató szolgáltatásainak igénybevételére is.

3. AZ AVON-TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSE

AVON tanácsadói szerződést 16. életévét betöltött személy is köthet azzal a feltétellel, hogy a 18. életkor betöltésének napjáig nem rendelkezik hitelkerettel, rendeléseit kizárólag teljes előleg megfizetése ellenében, vagy postai utánvét szolgáltatással kérheti. Ilyen esetekben a 18. életkor betöltését követő naptól kezdődően az AVON Tanácsadó az AVON mindenkor hatályos Hitelpolitikájában meghatározott hitelkeretre válik jogosulttá.

Az AVON az AVON Tanácsadó kinevezésekor átadja az AVON Tanácsadónak a Tanácsadói Szerződést, az AVON-t, valamint a termékeit ismertető katalógusokat és irodalmat, továbbá a rendelések lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, amelyek átvételét az AVON Tanácsadó az Adatlap Avon Tanácsadó részére elnevezésű nyomtatvány lap aláírásával is elismer.

4. KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS

Az AVON Tanácsadó az AVON termékeit kizárólag közvetlenül a fogyasztók részére értékesítheti. Az AVON Tanácsadó tevékenységével más, az AVON-nal konkurens termékek értékesítése, vagy bármely formában történő közvetítése, propagálása nem fér össze.

5. AZ ÜZLETHELYISÉGBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS TILALMA

Az AVON termékeinek bármilyen formában történő bolti, vásári értékesítése, vagy kirakati szemléltetése a nagyközönséget kiszolgáló kiskereskedelmi forgalomban tilos!

Nem vonatkozik e tilalom:

  1. az ügyfeleket csak előzetes bejelentés alapján fogadó szolgáltató üzletekre (kozmetikai szalon, fodrászat, stb.)
  2. az egyéni tagsági alapon működő klubokra (fitnesz klub, szauna, stb.)

A fenti szabály nem akadályozza olyan személy AVON Tanácsadó tevékenységét, aki egyúttal kiskereskedelmi üzletet is üzemeltet, feltéve, hogy az AVON termékek direkt értékesítés útján történő forgalmazása az AVON által előírt rendben történik. Az AVON Tanácsadó a jelentkezési lap aláírásával tudomásul veszi, hogy ezen bekezdés bármilyen módon történő megsértése a jelen megállapodás azonnali megszűnését vonja maga után. Az AVON az esetleges károk megtérítése iránt minden jogot fenntart.

6. AZ AVON TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Az AVON Tanácsadó rendeléseit továbbítja az AVON részére. Az AVON a megrendeléseket a mindenkor hatályos értékesítési szabályainak megfelelő rendben teljesíti. Az AVON a termékkatalógusaiban és brosúráiban feltüntetett fogyasztói árhoz képest kedvezményes (diszkont) áron szállít az AVON Tanácsadónak. Az AVON a szállított áruk tulajdonjogát számlája teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Az AVON Tanácsadó a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy az AVON Hitelpolitikájáról teljes körű tájékoztatást kapott, azt ismeri és elfogadja. Az AVON a kedvezményes (diszkont) ár egyoldalú megváltozatásának jogát fenntartja. Az AVON Tanácsadó az AVON által szállított és számlázott termékek vételárát az átvételtől számított 14 napon belül – de nem később, mint a számlán feltüntetett esedékességi napon – hiánytalanul köteles az AVON részére megfizetni. Tudomásul veszi, hogy az AVON újabb rendelés teljesítésére mindaddig nem lát lehetőséget, amíg a már esedékes vételár az AVON számlájára be nem érkezik. Az AVON Tanácsadó a jelentkezési lap aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy – amennyiben fizetési kötelezettségeinek írásbeli figyelemfelhívás ellenére sem tesz eleget – személyes adatait az AVON titoktartásra kötelezett harmadik személy (a követelései behajtásával megbízott gazdálkodó szervezet) részére kiadja. A követelések behajtásával az Intrum Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.; cg: 01- 10-044857, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által) került megbízásra. Az Intrum Zrt. a követelések behajtása során adatkezelőnek minősül, az adatkezeléssel kapcsolatosan további információ a www.intrum .hu weboldalon az adatvédelem menüpontban található.

7. A NAGYVONALÚ AVON MEGELÉGEDETTSÉGI GARANCIA

Az AVON termékeire nagyvonalú megelégedettségi garanciát nyújt. Az AVON termékek értékesítése esetén az AVON Tanácsadó köteles a vásárló figyelmét felhívni az AVON nagyvonalú megelégedettségi garanciájára, amely minden AVON termékre érvényes, azaz ha a vásárolt készítménnyel a vásárló bármilyen okból nem elégedett, úgy a kérdéses kozmetikai terméket az AVON a számlázás dátumától számított 60 napon - nem kozmetikai termékek esetén, 30 napon - belül kicseréli, vagy a vásárló kívánságára visszatéríti a vételárat. Az AVON Tanácsadó köteles vásárlóit arról is tájékoztatni, hogy az AVON nagyvonalú megelégedettségi garancia nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket – figyelmetlenségből, vagy nem rendeltetésszerű használattal – a vásárló tört el, vagy rongált meg, valamint a régóta, vagy nem rendeltetésszerűen használt ékszerekre.

Az AVON megelégedettségi garancia kizárólag a vásárlást igazoló számla egyidejű bemutatása mellett érvényesíthető. Az AVON Tanácsadó köteles vásárlóit tájékoztatni arról, hogy a megelégedettségi garanciát elsősorban az AVON Tanácsadó közreműködésével érvényesítheti, ha azonban ez akadályba ütköznék, a vásárló az AVON központját is megkeresheti közvetlenül. Az AVON Tanácsadó tudomásul veszi, hogy az üres, vagy erősen használt, valamint a számla keltétől számított 30, illetve 60 napos garanciaidő után visszaküldött terméket az AVON nem cseréli ki és a vételárát sem téríti vissza, illetve erről a vásárlóit is tájékoztatja. Ilyen termékre az AVON nagyvonalú megelégedettségi garanciát az AVON Tanácsadó csak saját kockázatára nyújthatja és a visszáru postaköltségét is az AVON Tanácsadó tartozik viselni. A ruházati cikkek és divat kiegészítők esetén az AVON garancia csak abban az esetben érvényes, ha a terméken használatnak nyoma nincs, valamint a címke nem került eltávolításra!

8. AZ ÁTCSOMAGOLÁS TILALMA

Az AVON Tanácsadó az AVON terméket az eredetitől különböző más csomagolással semmilyen körülmények között sem láthatja el. Ha a terméket újra-, vagy átcsomagolták, a garancia és a termékfelelősség is hatályát veszti.

9. AZ AVON EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI

Az AVON az AVON Tanácsadó részére – rendszerint a Zone Managerek, Koordinátorok útján, de egyéb módon is – áruismereti, marketing és értékesítési képzést nyújthat, amelyen a részvétel az AVON Tanácsadó részére előírható. Az AVON az említett és az esetleges egyéb szolgáltatásai teljesítésével felmerülő költségeit ésszerű mértékben az AVON Tanácsadóval megoszthatja.

10. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

10.1 A Tanácsadói megállapodást bármely fél felmondási idő kitűzése és alakiságok nélkül felmondhatja.

10.2 Amennyiben a Tanácsadó az AVON által szállított és számlázott termékek vételárának megfizetésével 14 nap késedelembe esik, úgy a jelen szerződés a felek minden külön jogcselekménye nélkül a szállítástól és számlázástól számított 79. napon megszűnik.

11. ADATVÉDELEM

Az Avon Tanácsadó a jelentkezési lap aláírásával egyidejűleg vállalja, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban megszerzett, feldolgozott és karbantartott személyes adatok tekintetében minden vonatkozó adatvédelmi jogszabályt maradéktalanul betart. Az Avon Tanácsadó, mint az Avon önálló értékesítői képviselőként felelős azért, hogy az értékesítési tevékenységével összefüggésben tudomására jutott vásárlói, más Avon tanácsadói és egyéb más személyek személyes adatainak mindenkor az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő védelmet biztosítja. Az Avon Tanácsadó tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatvédelmi jogszabályok be nem tartásának következtében az Avon-t kár éri, úgy köteles megtéríteni az Avon-t ért valamennyi kárt, így különösen az Avon-ra kirótt bírságot, annak járulékos költségeit, jogi költséget, elmaradt hasznot. Az Avon Tanácsadók személyes adatának kezelésére vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot a https://www2.avon.hu/huhome/adatvedelmi-iranyelv oldalon érheti el. Ez a dokumentum részletesen leírja, hogy az Avon hogyan kezeli az Ön, mint Avon Tanácsadó személyes adatait és az Önt megillető jogokat. Az Avon az adatvédelmi nyilatkozat időről-időre történő frissítéséhez való jogát fenntartja. 

12. SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS

12.1 Az Ön által megvásárolni kívánt valamennyi termék árát a mindenkori aktuális brosúrában, az aktuális akciós szórólapon vagy egyéb ajánlatban a termék megnevezése mellett találja meg.

12.2 Vállalkozás neve: AVON Cosmetics Hungary Kft.

12.3 Vállalkozás postai címe: 2100 Gödöllő, Haraszti út 3. telefonszáma: 06 28 511-111, e-mail címe. ugyfel.szolgalat@avon.com.

12.4 Az Ön által megvásárolni kívánt valamennyi termék vételára a 12.1 pontban meghatározott helyeken érhető el. A termék vételárán felül kezelési költség merül fel attól függően, hogy Ön hová és milyen szállítási határidővel kéri a megrendelt termékek kiszállítását.

A szállítási költségek az alábbiak szerint alakulnak:

 

Gyors szállítás
Egy munkanapon belül

 

  • Házhozszállítás - Magyar Posta esetén: 1199 Ft
  • Csomagátadó Pontba - Magyar Posta (Posta Pont, MOL benzinkútra, COOP üzletbe) esetén: 649 Ft

Normál szállítás
Két munkanapon belül

 

  • Házhozszállítás – Magyar Posta esetén: 799 Ft
  • Házhozsszállítás – Express One esetén: 799 Ft
  • Csomagátadó Pontba - Magyar Posta (Posta Pont, MOL benzinkútra, COOP üzletbe) esetén: 249 Ft

 

Fontos információ! Amennyiben megrendelése az adott negyedévben eléri a Fix 35% ösztönző program összmegrendelésének értékét, minden szállítási csatornára INGYENES szállítást biztosítunk a következő negyedévben.

Bármelyik szállítási módot is választja a Tanácsadó, mindössze 249 Ft szállítási díjat számítunk fel az alábbi esetekben:

-               a megrendelés árengedménye az eladási eredmények alapján eléri a 35%-ot

-               az Elite Group-os Tanácsadók rendeléseire egységesen.

400 Ft kismegrendelési díjat számítunk fel abban az esetben, ha az Ön megrendelése nem éri el a 3500 Ft-ot.

 

12.5 Teljesítés feltételei:

Az adatlap beérkezéséig a Tanácsadó kizárólag teljes előleg megfizetése ellenében, vagy postai utánvét szolgáltatással kérheti rendeléseit.

Telefonos ügyfélszolgálat (munkanapokon: 7:30- 20:00 óra között): 06 28 511-111 és a 0630 745-0745 (Mátrix előfizetők számára a hívás ingyenes). E-mail-ben az ugyfel.szolgalat@avon.com címen.

További információ az elérhetőségeinkről: https://www2.avon.hu/hu-home/contactus-landing?topic=218051f0-adb8-4608-b3b6-59492a2a7436 

12.6 Elálláshoz való jog: Ön a megrendelés átvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok szerint. Amennyiben Ön az elállási jogával élni kíván, elállási nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton a 2100 Gödöllő, Haraszti út 3. címre vagy e-mail-ben az ugyfel.szolgalat@avon.com címre. Amennyiben a 14 napos határidőn belül elküldi elállási nyilatkozatát, úgy Ön határidőben gyakorolta elállási jogát.

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is:

Címzett: AVON Cosmetics Hungary Kft.

Alulírott, kijelentem, hogy gyakorolni kívánom elállási jogomat az alábbi termékek tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/számlázás dátuma:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó címe:

Fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetében): Kelt:

A jelen elállási nyilatkozat-mintát megtalálja a https://www2.avon.hu/dam/hu-home/customer-service/help-center/elallasi_nyilatkozat.pdf oldalon.

12.7 Az elállással kapcsolatban felmerülő szállítási költségek viselése:

12.8 Abban az esetben, ha Ön felnyitotta az Önnek kiszállított terméket, tekintettel arra, hogy a kozmetikumok a felnyitás következtében mikrobiológiailag szennyeződhetnek, nem jogosult az elállási jog keretében visszaküldeni a terméket. Ugyanez a szabály vonatkozik az ún. nem-kozmetikai termékekre is, amennyiben a termék csomagolása bontott vagy sérült, úgy azon termék vonatkozásában Ön nem jogosult elállási jogát gyakorolni.

12.9 Az elállás joghatásai: Ha Ön elállás keretében visszaküldi a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozás költségét is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, ingyenes fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.  Amennyiben Ön még nem fizette ki a visszaküldött termék vételárát, úgy Önt nem illeti meg visszatérítés!

12.10 Kellékszavatosság: Az AVON hibás teljesítése esetén Ön kellékszavatossági igényt érvényesíthet az AVON-nal szemben a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön az AVON Cosmetics Hungary Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltételei vannak a kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye elévülésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az AVON Cosmetics Hungary Kft-től vásárolta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.11 Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Az AVON termék hibája esetén Ön - választása szerint – az j) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az AVON termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igényét érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12.12 100% AVON GARANCIA: Ön jogosult arra, hogy az AVON által biztosított 100% AVON GARANCIA keretében a kozmetikai termékeket a számlázás dátumától számított 60 napon - a nem kozmetikai termékeket a számlázástól számított 30 napon - belül indokolás nélkül visszaküldje részünkre, amennyiben az megfelel a mindenkor hatályos Visszáru Szabályzatban meghatározott feltételeknek. A 100% AVON GARANCIA keretén belül Önnek lehetősége van kérni a termék cseréjét vagy a termék vételárának jóváírását. A 100% AVON GARANCIA szabályairól tájékozódhat ügyfélszolgálatunkon keresztül, kérheti Zone Manager-e segítségét illetve ellátogathat a https://www2.avon.hu/dam/hu-home/customer-service/help-center/visszaru_szabalyzat_es_utmutato.pdf oldalra, ahol elolvashatja szabályzatunkat.

12.13 Át nem vett megrendelések után felszámított költség: Minden át nem vett doboz után visszaküldési költséget számolunk fel. A címre kért megrendelések esetén a visszaküldési költség dobozonként 720 Ft, míg Posta Pontra (MOL benzinkútra, COOP üzletbe) kért csomagok esetén 550 Ft a visszaküldési költség, melyet a doboz visszaérkezését követő megrendelés számlájára terhelünk rá. A teljes megrendeléstől való elállás esetén nem számítunk fel teljes doboz visszaküldési díjat.

 

12.14 Ügyfélszolgálat: telefonos ügyfélszolgálatunk elérhető munkanapokon 7:30-20:00 óra között a 06 28 511 111 vagy a 06 30 745 0745 (Mátrix előfizetők számára ingyenes) számokon, illetve írhat nekünk e-mail-t az ugyfel.szolgalat@avon.com címre.

12.15 Az AVON Cosmetics Hungary Kft. a Hitelezési Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint kérheti az AVON Tanácsadót arra, hogy fizessen előleget az egyes megrendelések leszámlázása előtt. Az így fizetett előleg összege minden esetben beleszámít a megrendelés végösszegébe. A Hitelezési szabályzatot a https://www2.avon.hu/dam/hu-home/customer-service/help-center/tanacsadoi_hitelezesi_szabalyzat.pdf oldalon találja meg, illetve elérhető valamennyi AVON körzet Kontakt Pontjában.

12.16 Békéltető testület: Tájékoztatjuk, hogy Ön panaszával a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat, melynek székhelye 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240..

13. ÖSZTÖNZŐ PROGRAMOKKAL, EGYÉB PROMÓCIÓKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

Az AVON minden jogot fenntart arra vonatkozóan, hogy bármikor törölje a programot, beleértve a résztvevők számára a program során megszerezhető előnyöket és jutalmakat és/vagy megakadályozza és kizárja a programban való részvételből és bármilyen díjból a résztvevőt, amennyiben megállapítható, hogy a résztvevő megszegte, megsértette vagy manipulálta a program bármely feltételét vagy az AVON-nal való együttműködés elfogadott feltételeit és/vagy ahol a résztvevő olyan módon cselekedett, amely összeegyeztethetetlen az általánosan elfogadott megfelelő üzleti viselkedéssel és etikai szabályokkal.

A programban való részvétel önkéntes. Az AVON minden jogot fenntart, hogy a résztvevők előzetes értesítését követően, egyoldalú döntése alapján, kiegészítse vagy módosítsa a program bármely szabályát vagy fel¬tételét a program teljes ideje vagy teljes programot törölje. A program törléséről szóló kommunikáció az AVON internetes oldalán vagy egyéb helyben szokásos módon közlésre kerül. A kiegészítések, módosítások és a program törlése, amennyiben az AVON eltérően nem rendelkezik, attól az időponttól kezdve hatályosak, amikor azt az AVON nyilvánosságra hozta és/vagy helyben szokásos módon közölte. A résztvevők a programban való részvétellel egyidejűleg elfogadják és tudomásul veszik, hogy abban az esetben, ha a program kiegészítésre, módosításra vagy törlésre kerül, semmilyen jogcímen nem jogosultak kártalanításra vagy kártérítésre.

A résztvevők tudomásul veszik, hogy kizárólag az a résztvevő nyerhet bármely díjat és/vagy vehet részt bármely utazáson, akinek a díj átvételének időpontjában és/vagy az utazás időpontjában érvényes szerződése van az AVON-nal.

14. ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

15. JOGVITA

Jogvita esetére a felek a Gödöllői Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

16. EGYÉB

Az AVON semmilyen felelősséget nem vállal a Tanácsadó által megadott személyes adatok helyességéért és az abból adódó jogkövetkezményekért. A Tanácsadó tudomásul veszi, hogy a személyes adataiban bekövetkező változásokat 8 munkanapon belül köteles bejelenteni az AVON Ügyfélszolgálatán (telefonszám: 06 28/511- 111 vagy 06 30/745-0745; e-mail: adatvedelem.hungary@avon.com).

 

 

Helyszín: ............................................................................  Dátum: ....................................                 

 

OLASZ HENRIETTA                                                                                                                                     

AVON COSMETICS HUNGARY

FSC 9996782

Letölthető dokumentumok

Tanácsadói szerződés